یادم رفته بود که این تکست نمیاد

تا آخرین لحظه که سوار هواپیما شد داشتیم به هم تکست می زدیم، فکر نمی کردم اون زودتر از من بره تهران نوشت میدونی که چرا نمیتونی بیای؟ فرصت نداد که من جواب بدم خودش فوری نوشت :داری روی تزت کار می کنی بعد هم نوشت

Give yourself permission to enjoy LA

Last summer as MFA

:قبل از این که من جواب بدم هواپیما پرید، من اما دلم می خواست به جای تکست آخر تو آیفونم بخونم

کاش تو هم میومدی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *