دگردیسی در شب

خود آ وَندا
تو که با کلامی زمین و آسمان ها را آفریدی
با کلامی مرا جویباری کن
که در خاک تشنه فرو روم
یا پروانه ای کن
که پیش از غروب آفتاب
مرده باشم

بیژن جلالی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *