اُپرای سقوط / an aborted opera

اُپرای سقوط می خوانم امروز

در کافه جنون

به یکی شدن شک دارم

باید خودم را بازی کنم و بازی را خراب

نشان نفرین می روم

به نرمی طرحی سخت

Today I sing an aborted opera

in the cafe of lunacy

doubting oneness

must play myslef and tear down the play

aiming for blasphemy

like the sofness of a harsh sketch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *