تا عینک ها یمان به هم نگیرد

در کافه گردی با خود سال هاست که حرفه ای شده ام هر سال همین روزها ناگهان به ساعت تهران می شوم. دختری که در میز کناری نشسته بوی مرد را در کافه های تهران می دهد ،دختر دیگری که در حیاط کافه نشسته،با مرد شراب قرمز میخورد و سیگارمی کشد از اینجا که من نشسته ام تنها پشت سر مرد را میبینم و دسته های عینک ش را… بابا دیپ اینساید باور دارد که عینکی ها باید همیشه در یک رابطه بمانند اگر نماندند باید تا ابد خانه پدری بمانند،من چه شکسته ام قوانین عینکی ها را دیپ دَون.افتخار نمی کنم،می روم که با افکارش تصادف نکنم مدام، تا عینک ها یمان به هم نگیرد تا دوست باشیم دوباره مثل قبل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *