شکسته بندی

در لغت نامه دهخدا آمده است که جا اُفتادن یعنی بجای خود قرار گرفتن  استخوانِ ازجای بشده،من همان استخوانِ بشده ام،کوفته نیستم که جا بیفتم استخوانِ شکسته ام که باید به جای اولش  برگردد۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *