ثابت جهانی اِکس هاوستِدها

.استهلاك عبارت است از كاهش طولی پُست در اثر رفت و آمد عرضی در ارتفاع برف با در نظر گرفتن  ثابت آووگادرو در یک مقدار ماده ،که یک مول از بلور را تشکیل می‌دهد

بلور دِ مُست اِکس هاوستِد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *