۲۳ دسامبر

شبیه ترین فرد به من که می نویسم بدون شک آهنگساز’ کامپوزر’ است. کلمه ها را درضرب آهنگ برای اجرا در یک متن هدایت می  کنم جوری که مثلاً هیچ فردی از گروه حرف ها و کلمه ها درجه  میزان صدای خود را در ارتباط با سایر حرف ها و کلمه ها بسیار بلند و یا بسیار کوتاه عرضه بدارد یا ندارد. قصد و هدف م ارائه آهنگی است که آن را به‌ عنوان واحدی کل و متحد بازبشناسید و تا حد امکان آن را با اهداف و مفاهیم ذهنی خودم  (نویسنده) هماهنگ می کنم۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *